Gumové kryty terminálov štartéra

Kategória: Gumové kryty terminálov štartéra Náhrada za: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 7.00, O.D.1 [ mm ] : 10.00, H.1 [ mm ] : 28.00, L.1 [ mm ] : 23.80
Kategória: Gumové kryty terminálov štartéra Náhrada za: Denso
I.D.1 [ mm ] : 13.00, O.D.1 [ mm ] : 15.00, H.1 [ mm ] : 25.00, L.1 [ mm ] : 60.00
Kategória: Gumové kryty terminálov štartéra Náhrada za: Denso
I.D.1 [ mm ] : 12.00, O.D.1 [ mm ] : 14.00, H.1 [ mm ] : 23.00, L.1 [ mm ] : 60.00
Kategória: Gumové kryty terminálov štartéra Náhrada za: Denso
I.D.1 [ mm ] : 22.00, O.D.1 [ mm ] : 16.50, H.1 [ mm ] : 16.00, L.1 [ mm ] : 56.00
Kategória: Gumové kryty terminálov štartéra Náhrada za: Denso
I.D.1 [ mm ] : 24.40, I.D.1 [ mm ] : 24.40, O.D.1 [ mm ] : 25.00, O.D.1 [ mm ] : 25.00, H.1 [ mm ] : 16.00, L.1 [ mm ] : 33.00, H.2 [ mm ] : 16.00, L.1 [ mm ] : 33.00, T.1 [ mm ] : 31.50
Kategória: Gumové kryty terminálov štartéra Náhrada za: Poongsung
I.D.1 [ mm ] : 17.80, I.D.1 [ mm ] : 17.80, O.D.1 [ mm ] : 26.70, O.D.1 [ mm ] : 26.70, H.1 [ mm ] : 30.50, W.1 [ mm ] : 20.30, H.2 [ mm ] : 30.50 , W.1 [ mm ] : 20.30
Kategória: Gumové kryty terminálov štartéra Náhrada za:
I.D.1 [ mm ] : 17.00 , I.D.1 [ mm ] : 17.00, I.D.2 [ mm ] : 13.70 , O.D.1 [ mm ] : 22.00, O.D.1 [ mm ] : 22.00, H.1 [ mm ] : 16.00, O.D.2 [ mm ] : 16.00 , L.1 [ mm ] : 46.60, H.1 [ mm ] : 16.00 , H.2 [ mm ] : 20.70 , L.1 [ mm ] : 46.60
Kategória: Gumové kryty terminálov štartéra Náhrada za:
I.D.1 [ mm ] : 13.20, I.D.2 [ mm ] : 18.00, O.D.1 [ mm ] : 16.10 , L.1 [ mm ] : 46.10
Kategória: Gumové kryty terminálov štartéra Náhrada za:
I.D.1 [ mm ] : 19.20, I.D.2 [ mm ] : 15.70 , O.D.1 [ mm ] : 18.20 , L.1 [ mm ] : 47.30
Kategória: Gumové kryty terminálov štartéra Náhrada za:
I.D.1 [ mm ] : 14.30 , I.D.2 [ mm ] : 19.40 , O.D.1 [ mm ] : 28.80 , O.D.2 [ mm ] : 15.20 , H.2 [ mm ] : 31.90 , L.1 [ mm ] : 55.10